Traži u:
Napredno pretraživanje

Upute autorima

Općenito o časopisu

Socijalna psihijatrija je recenzirani časopis koji je namijenjen objavljivanju radova iz područja socijalne psihijatrije, ali i iz kliničke psihijatrije i psihologije, biologijske psihijatrije, psihoterapije, forenzičke psihijatrije, ratne psihijatrije, alkohologije i drugih ovisnosti, zaštite mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima,
epidemiologije, deontologije, organizacije psihijatrijske službe. Praktički nema područja psihijatrije iz kojeg do sada nije objavljen pregledni ili stručni rad.

Svi radovi trebaju biti pisani na hrvatskom i engleskom jeziku.

Svi zaprimljeni radovi prolaze kroz isti proces recenzije pod uvjetom dazadovoljavaju i prate kriterije opisane u Uputama za autore i ne izlaze iz okvira rada časopisa.
Uredništvo ne preuzima odgovornost za gledišta u radu - to ostaje isključivom
odgovornošću autora.

Časopis objavljuje sljedeće vrste članaka: uvodnike, izvorne znanstvene, stručne i pregledne radove, prikaze bolesnika, lijekova i metoda, kratka priopćenja, osvrte, novosti, prikaze knjiga, pisma uredništvu i druge priloge iz područja socijalne psihijatrije i srodnih struka.
Iznimno Uredništvo časopisa može prihvatiti i drugu vrstu rada (prigodni rad, rad iz povijesti struke i sl.), ako ga ocijeni korisnim za čitateljstvo.

Tijekom cijelog redakcijskog postupka, Socijalna psihijatrija slijedi sve smjernice Odbora za etiku objavljivanja (Committee of publication ethics – COPE), detaljnjije na: https://publicationethics.org/files/Code%20 of%20Conduct_2.pdf, kao i preporuke ponašanja, izvještavanja, uređivanja i objavljivanja znanstvenih radova u časopisima medicinske tematike kojeje objavio Međunarodni odbor urednika medicinskih
časopisa (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE), detaljnije na: http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/.

Urednici časopisa Socijalna psihijatrija također su obvezni osigurati integritet i promicati inovativne izvore podataka temeljenih na dokazima, kako bi održali kvalitetu i osigurali utjecaj objavljenih radova u časopisu, a sukladno načelima iznesenim u Sarajevskoj deklaraciji o integritetu i vidljivosti (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5209927/). Uredništvo

Svaki rad zaprimljen u Uredništvu časopisa Socijalna psihijatrija pregledava glavni urednik. Ako rad ne zadovoljava kriterije opisane u Uputama za autore, glavni urednik časopisa rad vraća autoru. Radovi koji zadovoljavaju uvjete bit će upućeni na recenziju.
Recenzija Radovi koji su pisani prema Uputama za autore, šalju se na recenziju.
Časopis Socijalna psihijatrija recenzentima savjetuje da se pridržavaju uputa u Uputama za recenzente koje su dostupne na mrežnim stranicama Časopisa.

Etički kodeks

Podrazumijeva se da su svi autori radova suglasni o publikaciji i da nijedan dio rada nije prije publikacije u Socijalnoj psihijatriji već bio objavljen u drugom časopisu te da nije u postupku objavljivanja u drugom časopisu. Uredništvo može objaviti neki već prije tiskani tekst uz dogovor s autorima i izdavačima.
Rad objavljen u Socijalnoj psihijatriji smije se objaviti drugdje bez dopuštenja autora, uredništva i izdavača, uz navod da je već objavljen u Socijalnoj psihijatriji.

Autorska prava i licence

Nakon što je rad prihvaćen autori moraju jamčiti da su sva autorska prava na rukopis prenesena u časopis Socijalna psihijatrija. Izdavač (Medicinska naklada d.o.o.) ima pravo reproducirati i distribuirati članak u
tiskanom i elektroničkom obliku bez traženja dopuštenja od autora. Svi objavljeni rukopisi podliježu licenci Creative Commons Attribution koja korisnicima omogućuje čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje, ispis, pretraživanje ili povezivanje punih tekstova ovih članaka u bilo kojem mediju ili formatu. Također, korisnici mogu mijenjati tekst pod uvjetom da je originalni rad pravilno naveden i bilo kakva promjena pravilno naznačena. Potpuna zakonska pozadina licence dostupna je na: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Sukob interesa

Časopis Socijalna psihijatrija potiče i podržava sve autore i recenzente da prijave potencijalne sukobe interesa kako bi se osigurala transparentnost prigodom pripreme i recenzije radova. Prema ICMJE-u: „Sukob interesa postoji ako autorove (ili institucija u kojoj je autor zaposlen) financijske (zaposlenje, u posjedu dionica, plaćeni honorar), akademske,
intelektualne ili osobne veze neprimjereno utječu na njegove odluke“ (detaljnije objašnjenje dostupno je na mrežnim stranicama ICMJE-a: http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/).

Otvoreni pristup

Časopis Socijalna psihijatrija je časopis djelomično otvorenog pristupa i njegova arhiva je dostupna besplatno na mrežnim stranicama časopisa.

Naplata troškova prijevoda radova

Autor snosi troškove prijevoda na engleski ili hrvatski jezik, odnosno lektoriranja rada.

Oprema rukopisa

Rad i svi prilozi dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku. Preporučena duljina teksta iznosi do 20 kartica (1 kartica sadrži 1800 znakova
s razmacima). Tekstove treba pisati u Wordu, fontom postavljenim za stil Normal, bez isticanja unutar teksta, osim riječi koje trebaju biti u boldu ili italiku. Naslove treba pisati istim fontom kao osnovni tekst
(stil Normal), u poseban redak, a hijerarhiju naslova može se označiti brojevima (npr. 1., 1.1., 1.1.1. itd.).
Autoru koji je zadužen za dopisivanje treba navesti titulu, ime i prezime, adresu, grad, državu i adresu e-pošte. Također je potrebno navesti i ORCID identifikatore svih autora (više na https://orcid.org/register).
Naslovna stranica rada sadrži: naslov i skraćeni naslov rada, puna imena i prezimena svih autora, naziv ustanova u kojima rade. Sažetak treba sadržavati do 200 riječi. U sažetku treba navesti temu i svrhu
rada, metodologiju, glavne rezultate i kratak zaključak. Uz sažetak treba navesti 3 do 5 ključnih riječi koje su bitne za brzu identifikacijsku klasifikaciju sadržaja rada.
Znanstveni i stručni radovi sadrže ove dijelove: sažetak, uvod, cilj rada, metode, rezultati, rasprava i zaključci.
Uvod je kratak i jasan prikaz problema; u njemu se kratko spominju radovi onih autora koji su u izravnoj vezi s istraživanjem što ga rad prikazuje.

Cilj je kratak opis što se namjerava istraživati, tj. što je svrha istraživanja.
Metode se prikazuju tako da se čitatelju omogući ponavljanje opisanog istraživanja. Metode poznate iz literature ne opisuju se, već se navode izvorni literaturni podatci. Ako se navode lijekovi, rabe se njihova generička imena (u zagradi se može navesti njihovo tvorničko ime).
Rasprava sadrži tumačenje dobivenih rezultata i njihovu usporedbu s rezultatima drugih istraživača i postojećim spoznajama na tom području.
U raspravi treba objasniti važnost dobivenih rezultata i njihova ograničenja, uključujući i implikacije vezane uz buduća istraživanja, ali uz izbjegavanje izjava i zaključaka koji nisu potpuno potvrđeni dobivenim rezultatima.
Zaključci trebaju odgovarati postavljenom cilju istraživanja i temeljiti se na vlastitim rezultatima.
Tablice treba smjestiti unutar Word-dokumenta na kraju teksta, a označiti mjesto njihovog pojavljivanja u tekstu. Ako se tablica daje u formatu slike (tj. nije izrađena u Wordu), za nju vrijede upute kao za slike. Svaka tablica treba imati redni broj i naslov.
Slike treba priložiti kao posebni dokument u .tiff ili .jpg (.jpeg) formatu, minimalne rezolucije 300 dpi. Uz redni broj svaka slika treba imati legendu. Reprodukciju slika i tablica iz drugih izvora treba popratiti dopuštenjem njihova autora i izdavača.
Rad može sadržavati i zahvalu na kraju teksta.
U tekstu se literaturni podatak navodi arapskim brojem u zagradi.

Literatura

Časopis Socijalna psihijatrija usvojila je Vancouverski stil citiranja literature, prema standardima ICMJE koji preporučuju citiranje djela objavljena u cijelosti, odnosno ona koja su javno dostupna, što ujedno znači da treba izbjegavati navođenje sažetaka, usmenih priopćenja i sl.
Ponovno citiranje nekog rada treba označiti istim brojem pod kojim je prvi put spomenut.
Prigodom doslovnog navođenja izvatka iz drugog teksta koriste se navodnici.
Ovaj način citiranja treba koristiti samo u slučajevima kada se informacija ne može kvalitetno preformulirati ili sažeti (npr. kod navođenja definicija).
Sekundarno citiranje odnosi se na slučaj kada autor koristi navod iz djela kojemu nema pristup, već je do navoda došao posredstvom drugog rada u kojem je izvorni rad citiran. Ovaj način citiranja treba izbjegavati gdje god je to moguće, odnosno uvijek treba pokušati pronaći izvorno djelo. Ako to nije moguće, u popisu literature se navodi rad koji je zaista korišten, a ne rad u kojem je informacija primarno objavljena.

1. Autori
Ako djelo ima šest autora, navode se svi autori. Ako djelo ima više od šest autora, navodi ih se prvih šest, a ostali se označavaju kraticom et al. ili i sur. Prvo se navodi prezime, a potom inicijali imena. Više inicijala imena iste osobe piše se bez razmaka.

2. Naslov i podnaslov rada
Prepisuju se iz izvornika i međusobno odvajaju dvotočkom. Samo prva riječ naslova i vlastita imena (osobna, zemljopisna i dr.) pišu se velikim početnim slovom.

3. Naslov časopisa
Naslovi časopisa skraćuju se sukladno sustavu koji koristi MEDLINE (popis kratica dostupan je na adresi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ nlmcatalog/journals). Naslov časopisa se ne skraćuje ako se on ne nalazi na prethodno navedenom popisu kratica.

4. Numerički podatci o časopisu
Arapskim brojkama upisuju se podatci koje se može pronaći u samom izvorniku ili u nekoj bibliografskoj bazi podataka i to sljedećim redom: godina, volumen ili svezak, sveščić ili broj (engleski issue ili number – no.), dio (engleski part), dodatak (engleski supplement ili suppl.), stranice (engleski pages). Broj sveščića upisuje se u okruglu zagradu, a obvezno ga je upisati ako paginacija (numeracija) svakog sveščića počinje od 1. Ako ne možete prepoznati broj/sveščić časopisa (primjerice, kad su sveščići uvezani), taj se podatak može izostaviti. Stranice rada se upisuju od prve do zadnje.

Primjer:
Kingdon DG, Aschroft K, Bhandari B, Gleeson S, Warikoo N, Symons
M et al. Schizophrenia and borderline personality disorder: similarities
and differences in the experience of auditory hallucinations, paranoia
and childhood trauma. J Nerv Ment Dis 2010; 10(6): 399-403.

5. Izdanje knjige
Navodi se rednim brojem i kraticom izd. Rednom broju sveska knjige (ako je djelo u više svezaka) prethodi oznaka sv.

6. Grad izdanja
Upisuje se prvi grad naveden u izvorniku, za sve ostale se dodaje itd. (engleski etc.).

7. Izdavač
Prepisuje se iz izvornika.

8. Godina izdanja
Prepisuje se s naslovne stranice, a ako nije navedena godina izdanja, bilježi se godina copyright-a © koja se često nalazi na poleđini naslovne stranice.

Primjer:
Kring AM, Johnson SL, Davison GC, Neale JM. Abnormal Psychology. New York: Wiley, 2013.

9. Poglavlje u knjizi
Opisuje se prvo autorima i naslovom poglavlja, nakon čega slijede podatci o knjizi. Ispred navođenja urednika knjige stavlja se riječ u: (engleski in:), a iza u okrugloj zagradi ur. (engleski ed.)

Primjer:
Millon T. Brief History of Psychopathology. In: Blaney PH, Millon T (eds.) Oxford Textbook of Psychopathology. New York: Oxford University Press, 2009.

10. Stranica knjige
Navode se samo ako se citira dio knjige, uz oznaku str. (engleski pages).

Primjer:
Mimica N. Delirij. U: Begić D, Jukić V, Medved V. (ur.). Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2015, str. 84-86.

11. URL/Web adresa
Obavezno se navodi za mrežne izvore.

12. Datum korištenja/pristupa
Obavezno se navodi za mrežne izvore.

13. DOI
Ako postoji, obavezno se navodi za mrežne izvore.

Primjer:
Cook A, Spinazzola J, Ford J, Lanktree C, Blaustein M, Cloitre M, DeRosa R, Hubbard R, Kagen R, Liautaud J, Mallah K, Olafson E,van der Kolk B. Complex trauma in children and adolescents. Psych Ann 2005; 35(5): 390-398. Preuzeto 14. listopada 2017. shttps://doi.
org/10.3928/00485713-20050501-05.

RECENTNA IZDANJA

Sva izdanja >
volumen 52, broj 1 2024, Stranice 1-106
UDK 616.89
ISSN 0303-7908
CODEN: SOCPSY
volumen 51, broj 4 2023, Stranice 289-462
UDK 616.89
ISSN 0303-7908
CODEN: SOCPSY
volumen 51, broj 2 2023, Stranice 99-180
UDK 616.89
ISSN 0303-7908
CODEN: SOCPSY

Socijalna psihijatrija

Prijava na Socijalna psihijatrija online časopisForgot password?

NOVI KORISNIK >